Gå till innehåll
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet

Förlängd text förbundsnytt nr 2

Förbundsnytt nr 2, 2017 har publicerats. Till detta hittar ni här mer detaljerad text om vissa ämnen.

Här Länk till annan webbplats. hittar du förbundsnytt 2 - 2017. 

Överskjutande text ekonomi

Preliminära ekonomibesked 

Beträffande SSDF:s ansökningar och de belopp vi har sökt så har ansökningarna behandlats i stark konkurrens med 70 andra förbund. Inom ramen för stimulansstöd där majoriteten av SSDF:s ansökningar återfinns inklusive de två SSDF har fått viss finansiering för, så söktes det totalt av 71 SF för 151 MSEK och RF fördelade för 2018 ca 41 MSEK och för 2019 23 MSEK. Av dessa var 9 MSEK avsatta specifikt för etablering/inkludering av nyanlända och de fördelas enbart för 2018 då RF inte fått besked om ytterligare finansiering för denna verksamhet. Den 29 september kom det preliminära beskedet förbundet tillhanda. Med tanke på att vi inför 2018-2019 ansökt om 3 343 000kr utöver det ordinarie stödet till riktigt viktiga projekt inom träning, tävling, integration, jämställdhet, jämlikhet och för att underlätta steget in till dykningen för personer med funktionsvariationer, så är det besked förbundet mottagit i alla avseende att likna med ett riktigt dåligt valresultat.

Med tanke på att Regeringen deklarerat en ökning av stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, förefaller det som en märklig prioritering att de facto endast möta SSDF med 200 000kr i etableringsstöd för 2018. Det ska dock nämnas att avtalet med Svenska Spel ger förbundet 300 000kr som minimum under tre (3) år. Besluten är preliminära med hänsyn till vad regleringsbreven från regeringen för 2018 och 2019 visar. I år har även RS beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet till sex specialidrottsförbund. Skälet är att de inte lever upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet enligt den granskning som RF genomfört under sommaren. Det innebär en minskning (ca 229 tkr) av SF-stödet för dessa sex förbund samtidigt som övriga 65 SF får en marginell ökning (ca 20 tkr) i beräkningen. Då SF-stödet även är en ingående fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser där. För de sex SF en minskning (ca 113 tkr) och för övriga SF en ökning (ca 10 tkr) per SF. Den 15 januari 2018 fattar RS definitivt beslut avseende 2018 års stöd. 

Beslutsbrevet från RS omfattar 

De stöd som omfattas är SF-stöd inklusive stimulansstöd, landslagsstöd, etableringsstöd samt utvecklingsstöd IL och föreningsstöd IL. Fördelningen i stort bygger på liknande ramar som 2017 med två undantag

  • För 2019 fördelas inget etableringsstöd då det i dagsläget inte finns något regeringsbeslut för 2019 avseende dessa medel.
  • Landslagsstödet uppgår till 40 MSEK (45 MSEK 2017) och Landslagsstöd projekt till 30 MSEK (26,1 MSEK 2017).

Utbetalningar

De olika stöden betalas ut kvartalsvis likt tidigare år med start i januari. I år särskiljs inte stimulansstödet som ingår i SF-stödet gentemot övriga projektstöd i detta beslutsbrev. Utan i vissa fall har SF:s projekt finansierats av antingen SF-stödet eller av ändamålsbestämda medel inom Idrottslyftet. Det gäller även projekt som har bäring mot utveckling av barn -och ungdomsverksamheten.

*BESLUT PER STÖD

SSDF har specifikt erhållit följande

Typ av stöd: 2018 (KSEK) 2019 (KSEK)

SF-stöd matematisk del 1379 1379

SF-stöd kompensation 0 0  

__________________________________________________________________________________ 

SF-stöd innan stimulansstöd/projektstöd 1379 (2018) 1379 (2019)

Internationellt stimulansstöd 0 för såväl 2018/2019

Idrotten Vill/IL stimulansstöd 80 för 2018 och 0 för 2019

Tränarutbildning för Undervattensrugby* 80 (2018)

Etableringsstöd

Felix Phoenix 200 för 2018 och 0 för 2019 (pågående projekt)

Landslagsstöd 50 för 2018 och 50 för 2019 

Landslagsstöd projekt 0 för 2018 och 2019 

________________________________________________________

 

Utöver detta erhåller samtliga SF stöd inom Idrottslyftet. Detta belopp redovisas som en klumpsumma.

IL stöd (utvecklings och föreningsstöd) 1194 för 2018 och 1194 för 2019

________________________________________________________

Totalt stöd till SSDF 2018 blir 2903 och 2623 för 2019

Personal från RF och SISU upprättar nu kontakta med samtliga SF med mer detaljerad information. 

SSDF står efter omständigheterna rustat för att möta 2018 med flera viktiga aktiviteter. Dock bör man hålla i minnet att SSDF ingalunda hör till idrottsrörelsens storfinans utan den del av idrottsrörelsen med små externa intäkter (sponsring mm). 

 

Överskjutande text Miljö: 

Insatserna handlar både om att minska mängden plast som hamnar i havet och att hantera den plast som redan hamnat där. Plasten i våra vatten är ett hån mot allt vad miljöarbete heter. Genom globala överenskommelser kan nedskräpningen av våra vatten minska, men Sverige måste gå i fronten för en nödvändig förändring. Vi är helt beroende av livskraftiga vatten. Svenska sportdykare, sportfiskare och andra som vistas på eller i vatten är inte sällan också de första som ser synbara förändringar på och under ytan. Inte sällan är det ideella föreningar städar stränder och därtill rapporterar in förändringar i den maritima miljön till länsstyrelser och miljövårdande myndigheter. Det är ett aktivt handlande som måste uppmuntras. Vi som ägnar oss åt verksamhet i vatten måste slå vakt om den maritima miljön och aktivt stötta organisationer som arbeta för att haven, sjöarna och vattendragen bevaras och skyddas. Vi vill främja Artdatabankens värdefulla arbete. Vi behöver dock förstärka vår hållning och göra den mer synlig för att även omfatta haven, sjöarna och vattendragen. När allt kommer omkring handlar det om miljöansvar och vårt arv till kommande generationer. För våra föreningar kan det även handla om att tänka miljövänligt vid inköp av båtmotorer mm. 

” Nyligen kom jag i samspråk med en småbarnsfamilj, som likt mig stod och blickade ut över det öppna havet. Mamman i familjen sa: ”Tror ni barnen kommer uppleva friska vatten och blåa oaser när de blir äldre?” Det blev tyst en längre stund. För egen del tänkte jag så det knakade, framförallt på varför jag inte omgående svarade jakande på frågan. Pappan svarade: ”Jag hoppas verkligen det.” Jag fann mig till slut och svarade: ”Det måste vi verkligen jobba för.” 

Publicerad: 2017-12-08

Senast uppdaterad: 2018-02-27

Besöksadress

Fiskaregatan 5
593 33 Västervik

Postadress

Svenska Sportdykarförbundet
Svarta Lådan
Att: Aida AL Akrawi
Monbijougatan 17D
211 53 Malmö

Kontakta oss

08-699 65 15
info@ssdf.se

Fakturor postas digitalt

pdffaktura@kansliet.net

Måste vara i pdf-format och följande adress angiven:

Svenska Sportdykarförbundet
Fack: 5601
FE: 763
751 75 Uppsala