Idrottsmedel

Bidrag till idrottsföreningar 2020-2021

Från och med den 1 januari 2020 delas det ekonomiska stödet Idrottmedel Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott upp i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. 

Ändringar med anledning av pandemin ses i gult.

Nedan finner du information om just Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott. Läs mer om övriga bidrag och stöd här: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/

Bakgrund

Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. I det nya stödsystemet finns ett projektstöd till föreningar (IF) inom barn- och ungdomsidrott som specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt ges möjlighet att fördela. Styrningen av projektstödet utgår från de ramar och principer som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019 samt tillhörande regelverk som RS beslutade om den 22 oktober 2019.

Syfte

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. RS har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. Följande områden är sökbara;

 • Idrottssvaga områden. OBS ansöks enbart via RF/SISU Distrikt.
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
 • Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.

I ansökan ska följande information framgå

 • Syfte med projektet
 • Beskrivning av genomförande och tidsplan
 • Målgrupp för projektet
 • Vilket sökbart projektområde som ärendet avser.

Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se). Vid frågor mejla This is a mailto link

Krav som måste uppfyllas

 • Föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
 • Föreningens ansökan avser en satsning som genomförs inom projektperioden
 • Projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd
 • Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).

Tid för ansökan

31 mars 2020 – 31 oktober 2021

Sportdykarförbundets ansökningsområden för projektstöd IF 2020–2021

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i. Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations- och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings- och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp 
Ungdomar mellan 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projektstöd beviljas för följande:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

I återrapporten ska följande framgå:

 • Antal unika individer som deltagit i projektet
 • Antal aktivitetstillfällen

2. Utbildade barn-och ungdomsledare i IF.

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet. Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Definition av aktivitetsledare: En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp 
Aktivitetsledare för barn-och ungdomar mellan 7–25 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektstöd beviljas för följande:

 • Svenska Sportdykarförbundets utbildningar för utbildning av barn och ungdomar
 • Workshops/seminarier initierade av Svenska Sportdykarförbundet

I återrapporten ska följande framgå:

 • Antal aktivitetsledare som utbildats.

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemi
Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. Inom många sektorer försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för atthålla verksamheten igång. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu möjligheten för IF att söka projektstöd. I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra ord att anpassa idrottsverksamhet till rådande omständigheter.

Målgrupp
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning
Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller. Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. 

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

Läger – Att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material – För anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader – Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Under coronarestriktionerna, undantas området ”bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemi”. Inom det området kan medel beviljas till ordinarie och löpande verksamhet vilket inkluderar läger och material. Individuella kostnader ersätts ej.

Redovisning av erhållet stöd

IF måste, senast den 30 januari året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd

Följande information ska framgå i samtliga återrapporter, med undantag för området ”bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin”, som SF godkänner:

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

 • Antal unika individer som deltagit i projektet.
 • Antal aktivitetstillfällen.

Utbildade barn- och ungdomsledare IF 

 • Antal aktivitetsledare som utbildats.

Hur en ansökan går till

 1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida
 2. Klicka på fliken “Idrottsmedel”
 3. Klicka på fliken “Ansökningar”
 4. Klicka på knappen “Skapa ansökan”
 5. Under rubrik Idrottsmedel – välj den specifika kategori som ni vill söka bidrag inom och klicka sedan på “nästa”.
 6. Nu kan du börja fylla i din ansökan. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in. Ej fullständiga ansökningar avslås
 7. Efter genomfört projekt/aktivitet SKA ni skicka in en återrapport där ni redovisar projektet/aktiviteten. Gå in i er ansökan där hittar ni en flik som heter ”återrapport” fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Här hittar du manual till applikationen.

Här hittar du information om de olika stödformerna. Denna information kan hjälpa er med ansökan.

 

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Posta Digitalt
110 01 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link
E-post dataskydd: This is a mailto link
Se all info