Hoppa till sidans innehåll

Välkommen vårsol och sportdykning i föreningsform

25 MAR 2019 10:36
Nu står våren för dörren, på vissa håll i vårt avlånga land har den redan givit vissa utslag, såväl i skog och mark, som under ytan.
  • Uppdaterad: 25 MAR 2019 10:36

Idrottsvänner - vänner av friska vatten,

Några av oss träffades vid Dykmässan i Göteborg, som för Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) innebar viktiga möten, föreläsningar och en rekordförsäljning av böcker mm. SSDF gästades även av personer från CMAS, vilket påminner oss om CMAS 60 års jubelår som firas 2019 (CMAS bildades 1959), där ett särskilt firande av CMAS första president, le grand monsieur Jacques Cousteau tar sin start i Monaco i början av april.

I egenskap av förbundsordförande står föreningsbesök i Gällivare, Kiruna, Sundsvall, Mölndal och Skövde på agendan. Vid dessa besök sker även dialoger med förvaltningar eller nämnder som hanterar badhusfrågorna i kommunen. Besök hos respektive Länsstyrelse och universitet/- samt högskola om den maritima miljön finns även inplanerat.

Nu närmast kommer jag närvara vid SM i fridykning som går av stapeln i Uppsala sista helgen i mars.

I början av april sker även en kommittéträff i Sigtuna, där temat är nutid och framtid.

Nyhet rörande medlemstidningen Sportdykaren

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att respektive ledamot i förbundsstyrelsen framgent ska skriva ledaren i medlemstidningen Sportdykaren. Först ut är min ledare, som ni kommer finna i nummer 2 (2019).

Från årsskiftet går det inte längre att prenumerera på medlemstidningen Sportdykaren. Förbundsstyrelsen fattade under 2018 ett beslut där medlemstidningen exklusivt skickas till fysiska medlemmar i SSDF-anslutna föreningar som i sin tur är medlemmar i SSDF. Tidningen uppbär alltjämt ett betydande ekonomiskt stöd, varför tidningen också ska spegla hela förbundets verksamhet. Den som vill få Sportdykaren i brevlådan kan bli medlem i en SSDF-ansluten förening, för att då både stötta svensk idrott, svensk Sportdykning samt det ideella lokala föreningslivet. Det är viktigt att våra medlemsföreningar får varenda betalande medlem som är möjlig att få, därför sker även ett arbete för att underlätta rekryteringen till föreningarna.

Under 2018 tillsattes en redaktionsgrupp med uppdrag att vitalisera engagemanget från våra olika idrotter och verksamheter, samt bistå redaktionen och chefredaktören med råd och hjälp att skapa större idrottslig och idrottspolitiskt (Idrotten Vill och Strategi 2025) spridning av innehåll. Från förbundsstyrelsen finns vice ordförande med för att följa redaktionsgruppens arbete. Som förbundsordförande och tidningens ansvarige utgivare har jag deltagit vid två uppstartsmöten med redaktionsgruppen.

Ekonomi och idrottspolitik

Under hösten och vintern har både den av Riksidrottsförbundet (RF) gjorda anslutningsutredningen, och pågående översyn av de ekonomiska stödformerna, samt vårt arbete i referensgruppen för Etisk kod,  ägnats mycket tid (utredningar där vi från SSDF aktivt medverkat). Dessa arbeten kommer få betydelse för alla 71 specialidrottsförbund anslutna till RF.

Några ord om stödformer inom den samlade idrottsrörelsen. Oavsett vilket system för stödformer som Riksidrottsmötet i maj (där vi har 3 mandat) väljer att klubba, så är det enligt förbundets sätt att resonera väsentligt att betona vikten av förutsägbarhet och stabilitet. Förbundet välkomnar förslaget att är att det ska finnas möjlighet att erhålla stöd för längre perioder än ett (1) år, och att det ska finns möjlighet att få besked om ekonomiska stöd tidigt. Det ger oss som specialidrottsförbund en bättre förutbestämdhet och styrka att planera verksamheten över tid. Centralt kräver detta ökad administration och en mer djupgående uppföljning, vilket också kan påverka våra äskanden positivt i framtiden. Att vara orienterad och äga kunskap om de olika stöden som finns inom idrottsvärlden och folkrörelsen, är av yttersta vikt för att även möta framtidens krav.

Förbundet har landat i att det vore klokt att arbeta för ett stödsystem som bör vara behovsstyrt, och där Riksidrottsstyrelsen vid äskanden väger in respektive SF:s övriga intäktskällor. En sådan modell kan solidariskt skapa ett system som balanserar upp ekonomiskt svagare förbund. Det ska självklart råda krav på nogsam uppföljning och avstämning vid alla former av ekonomiska transaktioner, men för resurssvaga förbund blir behovsanpassningen allt viktigare. Förbundet anser att det är orimligt att SF som år efter år gör miljontals koronor i överskott (vinst), inte har samma behov som SF som balanserar på nollstrecket.

RF har utifrån statens perspektiv stora möjligheter att själva utforma stödsystemet på det sätt som bäst uppfyller statens syften och mål med stödet till idrotten. Denna möjlighet är viktig att slå vakt om och även ge understöd genom intern demokrati, vilket bl.a. idag sker via täta medlemsträffar och dialogtillfällen. Lagen (1995:361) ger staten möjlighet att överlämna vissa förvaltningsuppgifter och ansvar förfördelningen av statsstöd till andra aktörer. I idrottens fall är det RF/RS, som fått ett tungt och viktigt ansvar att vara ställföreträdande myndighet. Innebörden är att RF inom ramen för det årliga regleringsbrevet och i enlighet med förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet kan forma systemet utan direkt politisk påverkan. Det är här idrottsrörelsens idéprogram Strategi 2025 och Idrotten Vill är så viktiga att öka följsamheten till.

För att bidrag som ges via stat, kommun och region (jfr landsting) ska få bäst effekt och därtill anses legitima vid fördelningen av stöden så bör behovsprincipen bli mer vägledande än i dag.

Balansgången mellan att vara en fri och självständig folkrörelse och fritt kunna besluta om tilldelade skattemedel och samtidigt vara lyhörda för politiska signaler över tid och utifrån idrottspolitikens syften med det statliga stödet ör inte helt lätt. Det kommer mellan stämmorna vila ett stort ansvar på Riksidrottsstyrelsen (RS) att ansvara för att denna balansgång upprätthålls mellan stämmorna.

En tydligare styrning kommer sannolikt bli en välgörande konsekvens i framtiden, vilket gör att bidragsmottagarna (SF) inte direkt är involverade i beslutsfattandet om bidragens storlek. De direkta ekonomiska beslutet tas enligt förbundets mening bäst av RS. Detta innebär detta att SF vid stämman 2019 bör ge RS förtroende att fatta de detaljerade bidragsbesluten. Stämman ska enligt stadgarna besluta om ekonomisk plan samt verksamhetsinriktning för den kommande tvåårsperioden.

Förbundet anser att all fördelning av bidrag bör ske utifrån en ordning som vilar i en klar, koncis och tydlig behovsprincip. Det är enligt förbundsstyrelsens sätt att resonera inte rimligt att SF med stora kommersiella intäkter ska kunna fondera stora överskott samtidigt som pengar från statskassan utbetalas.

Skälet till den föreslagna förändringen är att förbundet anser att det är RF som ansvarar för statens stöd till idrotten och behöver kunna fatta ”myndighetsbeslut” som har god grund i principen om likvärdighet och rättvisa. som kräver en annan detaljkännedom och flexibilitet än det är möjligt att skapa på stämman.

Vi behöver titt som tätt erinra oss om idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé lyder enligt 1 Kap RF:s stadgar:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år.

Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idrottens vision Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer.

Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. Idrottens värdegrund Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. * Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill.

Med denna blogg tillönskar jag er alla en kommande vår med fantastiska vattenupplevelser, föreningsmöten och idrottsliga äventyr. Glöm inte bort att vara rädda om varandra! Ett stort grattis till CMAS; Felicitations CMAS 60!

Idrottshälsningar,

 

Henrik Johansson

Förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet

Skribent: Henrik Johansson
Epost: Adressen Gömd

Svenska Sportdykarförbundet
Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm

Box 11016, 100 61 Stockholm
Telefon 08-699 65 15
E-post This is a mailto link
Organisations nr 802003-1723
Bankgiro 393-7836

 

 

 

dykarna140px

Postadress:
Svenska Sportdykarförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996515
E-post: This is a mailto link

Se all info